• +06 41375895
  • praktijk@prologopedie.nl

Meertaligheid

 

Een goede basis in de thuistaal is belangrijk voor het aanleren van het Nederlands.

TAALONTWIKKELING EN DE CULTUUR THUIS

De situatie binnen het gezin heeft invloed op de taalontwikkeling van kinderen. De culturele achtergrond van thuis bepaalt grotendeels hoe de taalontwikkeling bij kinderen vanaf de geboorte verloopt. Of er binnen het gezin veel of juist weinig wordt gesproken maakt uit voor het aanleren van de taal. Kinderen horen en leren door die situatie de moedertaal op een bepaalde manier. Je ziet dit terug in de verwerving van een tweede of derde taal. Een goede basis in de thuistaal, dus het aanbieden van veel en correcte taal aan jonge kinderen, is belangrijk voor het aanleren van het Nederlands.
In Nederland bestaat nog steeds de opvatting dat anderstalige kinderen hun thuistaal maar moeten vergeten als ze naar de kinderopvang of het basisonderwijs gaan. Ouders krijgen vaak het advies om thuis alleen Nederlands te praten. Dit is in veel gevallen echter af te raden. Een ouder die zelf gebrekkig Nederlands spreekt kan geen goede Nederlandse zinnen aan een kind leren.
Er is een verschil hoe de taalontwikkeling verloopt binnen verschillende culturen. In Nederland zijn we vooral gewend om bij alles wat we doen veel te praten. Het culturele uitgangspunt is dat we ‘bovenop de ontwikkeling van kinderen zitten’. Deze cultuur kun je niet zomaar vertalen naar de opvoeding van kinderen uit andere culturen. Het ongunstig afschilderen van thuistalen heeft invloed op het zelfbeeld van kinderen. Ze kunnen het gevoel krijgen dat hun culturele achtergrond minder aanzien heeft, wat weer tot een negatief zelfbeeld zou kunnen leiden.
Door een positieve houding over meertaligheid krijgen meertalige kinderen de boodschap dat ze mogen zijn zoals ze zijn. Dit geeft een meer vruchtbare bodem voor onder andere het behalen van schoolsucces en zorgt voor een positief ik-beeld. Ook neemt het onderlinge vertrouwen tussen school en kind of ouders en kind hierdoor toe. Een nieuwe taal leert een kind makkelijker als er met respect over de thuistaal wordt gesproken. Wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de moedertaal niet (meer) goed verloopt, zal het leren van de tweede taal, bijvoorbeeld de Nederlandse taal moeilijker gaan.

Behandeling

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van meertalige kinderen. Vroegtijdige onderkenning van de taalproblemen is bij meertaligheid van belang. Dit kan al voor de periode dat het kind naar de basisschool gaat. De logopedist kan u helpen om duidelijk te krijgen of er sprake is van een taalontwikkelingstoornis. U kunt adviezen en handvatten krijgen op welke manier u het beste de taalontwikkeling van uw kind kunt begeleiden en stimuleren. Het belang van de rol van de ouders in de taalontwikkeling van hun kind wordt benadrukt. Indien nodig wordt er ook met het kind zelf gewerkt aan de taalonderdelen waar het kind moeite mee heeft.

Aanmelden of vragen?

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden, druk dan op deze directe link.